Përpara çdo trajtimi kryhet një vizitë me mjekun specialist dhe një vlerësim funksional nga fizioterapisti, i cili vendos planin e trajtimit të përshtatur me gjendjen e pacientit dhe i bazuar mbi protokollet ndërkom- bëtare të rehabilitimit.