Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” kërkon të punësojë një shofer për selinë e Elbasanit. Kohëzgjatja e kontratës do të jetë një vit, me kalimin e një periudhe prove prej tre muajsh. Angazhimi i punës është 30 orë nëjavë, duke filluar brenda muajit dhjetor 2018.
Kandidatët e interesuar duhet të zotërojnë:

– njohje të mirë të gjuhës italiane;
– aftësi të mira komunikimi, aftësi praktike, besueshmëri, sjellje të edukuar;
– aftësi të mira për të punuar në grup;
– aftësi të mira në drejtimin e makinës;
– eksperiencë në drejtimin e makinës.

Në kushtet e një vlerësimi të barabartë, ka prioritet kandidati që banon në Elbasan apo në zonat përreth.

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë në zarf të mbyllur pranë sekretarisë didaktike të selisë së Elbasanit, brenda datës 10 dhjetor 2018, ora 17.00 dokumentacionin e poshtëshënuar:

– Kërkesë me shkrim drejtuar Administratorit të Universitetit (në gjuhën italiane);
– Curriculum Vitae (në gjuhën italiane) me firmë;
– Fotokopje të titullit të studimit dhe të listës së notave ;
– Fotokopje të një dokumenti identifikimi të vlefshëm në momentin e aplikimit;
– Fotokopje të patentës.

Mbi zarfin e dokumenteve të kërkuara duhet të shënohen: emir mbiemri, adresa e banesës, numri i telefonit, adresa elektronike e kandidatit dhe pozicioni I punës për të cilin aplikon kandidati.

Njoftim Prot. nr. 135 - date 26.11.2018